Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

Postgrau en Pròtesi 2019/2020 – SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL MÒDUL 7

Director/a

Ernest Mallat Callís

Categoria

Postgraus

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

El Postgrau de Pròtesi té com a principal objectiu transmetre un protocol de treball clar, concís i amb un fonament clínic i científic per a cada tipus de pròtesi, tant fixa, com removible o sobre implants, fent especial èmfasi en l'oclusió, com a garant de l'estabilitat dels nostres tractaments. Tot això acompanyat amb l'estudi dels nous materials i la tecnologia més actual.

Programa

Dijous, 3 d'octubre de 2019 de 9:30 a 20:00 h
Divendres, 4 d'octubre de 2019 de 9:00 a 19:00 h

 

PART TEÒRICA
- La primera visita
- Historia clínica (aspectes rellevants), exploració intraoral
- Exploració intraoral
- Models d'estudi i radiografies

 

Diagnòstic dels problemes estètics del sector anterior
- Paràmetres estètics que ens orientaran en el diagnòstic
- Com orientar el diagnòstic en els 4 escenaris possibles?
- Importància de l'encerat diagnòstic i de la mascarilladiagnòstica

 

Restauració de dents endodonciats
- Quins requisits mínims ha de reunir la dent a reconstruir?
- Quan cal utilitzar pals?
- Particularitats dels pals de fibra
- Particularitats dels materials per a la reconstrucció de muñones
- Quins aspectes de la preparació de la dent són fonamentals per a la seva supervivència?
- Amb quin ciment hem de cementar-los?
- Com hem de preparar les superfícies dels diferents tipus de pals? Arenar? Silanizar? Primers?
- Protocol de restauració de dents endodonciats amb adhesius de gravat total i amb adhesius autograbantes
- Restauració de dents fisurats (cracked tooth syndrome)

 

Alternatives de tractament segons els diferents tipus de edentacions parcials.

 

Fotografia dental
- Tècniques, trucs i consells per fer millors fotografies
- Guia per a la realització de fotografia intra i extraoral

 

PART PRÀCTICA
La pràctica es realitzarà el divendres a la tarda i consistirà en la confecció de provisionals estètics, dirigida pel Sr. Carlos Baurier. Es fabricarà un provisional amb el material NewOutline de Anaxdent mitjançant un color basi i un translúcidoseguint la tècnica de cut-*back. S'acabarà utilitzant maquillatges i setinats per a provisionals.

Dimecres 6 de novembre de 2019 de 09:30 a 20:00h
Dijous, 7 de novembre de 2019 de 09:00 a 20:00h
Divendres, 8 de novembre de 2019 de 09:00 a 19:00h

 

PART TEÒRICA


Oclusió terapèutica sobre la base de quatre pilars fonamentals:
• Màxima intercuspidació
• Relació cèntrica
• Guia anterior
• Absència de cop traumàtic

 

Màxima intercuspidació
• Detalls relatius a la màxima intercuspidació que convé tenir presents
• La importància d'utilitzar correctament el paper d'articular en l'ajust oclusal

 

Relació cèntrica
• Quan cal prendre una relació cèntrica?
• Com es realitza un Jig de Lucia?
• Per què i com es pren un registre en posició retruida?

 

Guia anterior
• Guia incisiva, guia canina i funció de grup
• Ressalti i sobremossegada. Com manejar-los adequadament?
• Repercussió dels factors fixos de l'oclusió en la guia anterior (inclinació de la trajectòria condílea, moviment de Bennett, distància intercondílea)
• Rehabilitació de les guies anteriors desgastades
• Importància dels provisionals anteriors per incorporar en ells els factors fixos de l'oclusió
• Ajusti de l'oclusió en els provisionals anteriors
• Com transferir la guia anterior de la pròtesi provisional a la definitiva?. Taula incisal individualitzada
• Protocol a seguir en casos de grans sobremossegades

 

Cop traumàtic
• Cop traumàtic en dent no coronada. Clínica del cop traumàtic
• Cop traumàtic en corones deficients. Protocol a seguir quan la guia anterior del pacient no és vàlida o no existeix

 

La importància dels materials en el manteniment de l'oclusió
• Duresa dels diferents materials restauradors
• Criteris a seguir per triar el material restaurador més idoni

 

Articuladores i muntatge en articulador
• Tipus de articuladors
• Registres craneomaxil·lars i intermaxil·lars
• Muntatge de models i ajust de l'articulador

 

Tallat selectiu
• Quan està indicat realitzar un tallat selectiu?
• Quins objectius de tractament es buscaran?
• Com s'aconseguiran aquests objectius?
• Protocol pas a pas de tallat selectiu en el articulador
• Com traslladar de forma predictible el tallat selectiu de l'articulador a la boca del pacient? Protocol clínic de treball

 

REHABILITACIÓ DELS CASOS AMB GRANS DESGASTOS
• Com saber si hi ha hagut una pèrdua de DV o no
• Quan cal augmentar la DV?
• Quines repercussions té l'augment de la DV?
• Quant cal augmentar la DV?
• Com repartir l'augment de l'augment de la DV entre l'arcada superior i la inferior?
• De quina manera aconseguir-ho?
• Quin és el protocol pas a pas?

 

INTRODUCCIÓ A LA PATOLOGIA D' ATM MÉS FREQÜENT
• Anatomia de l'ATM
• Etiologia
• Patologia més freqüent: Desplaçaments discals (reducibles i no reducibles) i Osteoartritis.
• Diagnòstic
• Exploració clínica. RMN
• Tractament. Fèrula de Michigan.
• Aportació de la fisioteràpia al tractament de la patologia d'ATM

 

PRÀCTIC
Les pràctiques es realitzaran el dijous a la tarda i el divendres a la tarda, per la qual cosa els assistents han de portar el dijous el material sol·licitat. La pràctica consistirà en:
• Descripció de les parts constituents d'un articulador
• Confecció d'un jig de Lucia
• Registre amb arc facial
• Presa de registres intermaxil·lars (relació cèntrica, protrusiva, lateralitat)
• Muntatge de models en articulador
• Ajust de l'articulador (trajectòria condílea, angle de Bennett)
• Individualització de la taula incisal
• Anàlisi oclusal
• Tallat selectiu

Es realitzarà un augment de la DVO en fantomes amb ajuda de claus de silicona transparent i composite, seguint el protocol descrit en la part teòrica.

Dijous, 19 de desembre de 2019 de 09:30 a 20:00h
Divendres, 20 de desembre de 2019 de 09:00 a 19:00h

 

PART TEÒRICA
Introducció

 

Estudi dels elements que integren la pròtesi parcial removible:
• connectors majors,
• connectors menors,
• retenedors directes,
• suports oclusales,
• retenedors indirectes,
• plans guia,
• bases protèsiques

 

Anàlisis dels models de diagnòstic: Paral·lelització

 

Preparació dels pilars en boca

 

Pren d'impressions definitives

 

Anàlisis del model definitiu i disseny de la pròtesi

 

Prova en boca de la pròtesi i ajust del colat

 

Presa de registres

 

Acabat i lliurament de la PPR. Manteniment.

 

Errors en la interpretació dels signes que poden aparèixer posteriorment (úlceres,..) i com resoldre correctament el problema

 

Reajustis i depassats

 

Pròtesi mixta
- Selecció d'ancoratges en pròtesi mixta
- Principis de disseny en pròtesi mixta
- Procediments clínics en pròtesi mixta

 

PART PRÀCTICA
Les pràctiques es realitzaran el divendres al matí i a la tarda i en elles s'ensenyarà a dissenyar correctament la pròtesi parcial removible de les diferents classes de Kennedy així com a triar els diferents elements (connector major, retenedorsdirectes, etc.) en funció del tipus d'edentación i la biomecànica de la pròtesi.
Es realitzaran preparacions, en fantomes, de topalls oclusals, dobles topalls, plans guia, retenedors indirectes, odontoplasties i barres Kennedy.

Dimecres, 8 de gener de 2020 de 16:00 a 20:00h
Dijous, 9 de gener de 2020 de 9:00 a 20:00h
Divendres, 10 de gener de 2020 de 9:00 a 19:00h

 

PART TEÒRICA
Tallat de dents pilars
- Particularitats en el tallat per a corones de metalporcelana
- Particularitats en el tallat per a corones totalment ceràmiques
- Particularitats en el tallat de l'espatlla ceràmica

 

Maneig de l'espai póntico amb els provisionals. Pónticosestètics
- Com aconseguir pónticos estètics?
- Maneig de l'espai póntico en extracció recent
- Maneig de l'espai póntico en crestes cicatritzades
- Maneig de l'espai póntico en pèrdues de substància

 

Mètodes de retracció gingival:
tipus de fil retractor i instrumental accessori,
pastes de retracció,
quan col·locar fil retractor i quin tipus?

 

Presa d'impressions definitives
- Quin és el material d'elecció per prendre impressions?
- Com treure el màxim rendiment a les silicones d'addició?
- Desinfecció d'impressions

 

Preparació de models i confecció de provisionals
Comunicació amb el laboratori: fotografies, esquemes, presencial. Transmissió de dades al laboratori

 

 

Pren del color (clínica i laboratori):
diagnòstic del color,
guies de colors i espectrofotòmetres,
tècniques convencionals per a la presa del color

Prova de l'estructura en boca
Prova del metall i de la pròtesi d'òxid de zirconio
Prova de la pròtesi acabada

 

Cementat definitiu. Particularitats del cementat adhesiu
Quins ciments i per a quins casos?
Cementat adhesiu en pròtesi ceràmica i metalcerámica
Preparació adequada de les diferents superfícies a cementar.

 

PRÀCTIC
El dijous a la tarda es dedicarà al tallat de peces anteriors i posteriors, preparant-les per a corones de recobriment complet i ponts, amb els diferents tipus de preparació marginal utilitzades tant en restauracions ceramometàliquescom en restauracions totalment de porcellana.
Divendres tarda: Se seguirà amb el tallat fins a completar preparacions per a corones d'òxid de zirconio amb recobriment ceràmic, corones monolítiques de disilicato de liti, corones d'òxid de zirconio monolític i corones de metalporcelana. A més, es faran pràctiques amb materials d'impressió (Zhermack) sobre els models tallats el dia anterior i confecció de pròtesis provisionals.

Dimecres, 5 de febrer de 2020 de 09:30 a 20:00h
Dijous, 6 de febrer de 2020 de 09:00 a 20:00h

Divendres, 7 de febrer de 2020 de 09:00 a 19:00h

 

PART TEÒRICA
Diagnòstic i planificació
- Indicacions de les carilles de porcellana
- Contraindicacions de les carilles de porcellana
- Importància de l'encerat diagnòstic
- Mascarilla diagnòstica

 

Elecció del tipus de porcellana:
porcellana feldespàtica,
disilicato de liti

 

Tallat de dents per carilles de porcellana
- Com decidir la profunditat de tallat?
- Tallat de la cara vestibular
- Tallat de la vora incisal. Quin és el tipus de preparació incisalidònia?
- Tallat de les cares proximals
- Preparació marginal
- Acabat i polit
- Particularitats en el tallat:
o tancament de diastemes,
o dents amb obturacions prèvies,
o tincions per tetraciclinas o altres tincions,
o dents malposicionados,
o dents anteroinferiores,
o casos combinats de corones i carillas,
o carillas en ambdues arcades,
o carillas en premolars
o carillas palatinas

 

Pren d'impressions.

• Retracció gingival.
• Detalls de la presa d'impressions

 

Pren del color

Pròtesi provisional.
• Provisionals fixos.
• Provisionals removibles en fèrula rígida de buit

Prova de les carilles de porcellana. Pastes de prova
Principis d'adhesió. Criteris en la selecció d'adhesius dentinaris
Detalls per a una correcta fotopolimerització
Cementat de les carilles
- Preparació de les diferents superfícies a adherir
- Elecció del ciment
- Procediment clínic pas a pas del cementat

Casos clínics finalitzats

 

 

PRÒTESIS COMPLETA
La pròtesi completa mucosoportada es pot considerar la mare de la pròtesi rehabilitadora dels nostres dies. Encara que sembla que és un tractament en desús, en la pràctica segueix sent una teràpia habitual en moltes clíniques i que si no tenim una sèrie de conceptes clars i no seguim un protocol meticulós ens pot implicar molts maldecaps. En aquesta xerrada desenvoluparem el pas a pas de la tècnica clínica i veurem els detalls de major interès per aconseguir l'objectiu de l'èxit clínic.

 

TÈCNICA BOPT
El nou concepte de preparacions sense marge tant per a dents com per a implants està canviant molt la forma d'entendre la relació entre les nostres restauracions protèsiques i el teixit tou circumdant. Aquest nou concepte ens permet aconseguir major quantitat de teixit tou que ens assegura una major estabilitat a llarg termini minimitzant el risc de recessions gingivals i reabsorciones òssies de l'os periimplantari. En aquesta xerrada explicarem el per què d'aquests resultats i detallarem el concepte i la tècnica d'aquest tipus de preparacions.

 

PRÀCTIC
Dimecres tarda
es dedicarà a l'tallat d'un grup anterior i premolars per carilles de porcellana prenent com a referència claus de silicona que s'hauran confeccionat abans d'iniciar el tallat.
Dijous tarda es realitzarà el tallat per caretes d'un grup anterior amb malposicions. Es confeccionaran provisionals removibles per carilles de porcellana en dents anteriors amb una fèrula rígida de buit i es cementarán 2 caretes sobre els fantomas.

Divendres tarda es realitzarà el tallat BOPT i es confeccionarà un provisional d'acord amb la tècnica BOPT. 

Material que ha de portar l'assistent a la pràctica

Fresero de l'Postgrau

Llapis

Peça de mà

Instrument plàstic

 

Dijous, 5 de març de 2020 de 09:30 a 20:00h
Divendres, 6 de març de 2020 de 09:00 a 19:00h

 

PART TEÒRICA
Incrustacions: Protocol clínic de treball
- Quan hem de fer una incrustació
- Reconstrucció prèvia o “build-*up”
- Preparació en dent vital i no vital
- Presa d'impressió i provisionalització
- Selecció del material: composite VS ceràmica
- Cementat: foto VS dual
- Ajust oclusal, acabat i polit

 

Allargament quirúrgic de corona
Concepte d'amplària biològica
Motius per realitzar allargaments quirúrgics de corona
Allargament coronari per raons restauradores
Allargament coronal per raons estètiques
Tècniques quirúrgiques

 

Casos clínics sistematitzats d'augment de la dimensió vertical, pròtesi mixta, pròtesi fixa, etc.

 

PRÀCTIC
Els assistents realitzaran preparacions per a incrustacions en fantomes, prendran impressions, fabricaran les incrustacions i les cementaran.

SUSPENSIÓ TEMPORAL:  Dijous, 16 d'abril de 2020 de 09:30 a 20:00h
SUSPENSIÓ TEMPORAL: Divendres, 17 d'abril de 2020 de 09:00 a 19:00h

 

PART TEÒRICA

  • Tipus de ceràmiques.
  • Òxid de zirconio i tipus d'òxid de zirconio

• Descripció de les propietats òptiques i mecàniques dels diferents tipus de ceràmiques
• Indicacions de les diferents ceràmiques en funció de l'estètica i de la resistència mecànica
• Descripció de les propietats òptiques i mecàniques dels diferents tipus de ceràmiques
• Guia clínica per a la restauració estètica del sector anterior amb corones totalment ceràmiques. Planificació del tractament i selecció adequada dels materials
• Sistemes CAD-CAM en Odontologia
• Disseny d'estructures per metalceràmica en dents anteriors, dents posteriors, ponts i pròtesis sobre implants
• Disseny d'estructures per a òxid de zirconio en dents anteriors, dents posteriors, ponts i pròtesis sobre implants
• Selecció racional de l'aliatge metàl·lic en metalceràmica. Aspectes clínics que condicionen l'elecció
• Planificació del tractament i selecció adequada dels materials
• Procediments clínics en pròtesi totalment ceràmica i CAD-CAM
• Guia clínica per a la restauració estètica del sector anterior amb corones totalment ceràmiques
• Relació prostodoncista-tècnic de laboratori: Un treball en equip
• Passos en la preparació dentaria i en el cementat dels diferents tipus de restauracions ceràmiques
• Maneig clínic de les estructures d'òxid de zirconio
• Anàlisi de les restauracions de zirconio fabricades amb sistemes CAD-CAM: Avantatges i com evitar complicacions
• Futur immediat: Escàners intraorals i treball digital, nous materials restauradores i noves opcions de tractament
• Procés de laboratori de la tècnica de metalceràmica i totalment ceràmica. CAD-CAM en el laboratori
• Flux en Pròtesi. Disseny del somriure

Dimecres. 6 de maig de 2020 de 16:00 a 20:00h
Dijous, 7 de maig de 2020 de 09:00 a 20:00h

Divendres, 8 de maig de 2020 de 09:00 a 19:00h

 

Aspectes tècnics
- Tipus d'implants: Segons la connexió, la forma o la superfície
- Plataformes modificades. Repercussió clínica
- Repercussió d'aquests aspectes en la osteointegració

Aspectes quirúrgics
Planificació del tractament.
- Qui planifica el tractament?,
- Com es planifica?
- Nombre mínim d'implants necessaris segons el cas
- Tècniques radiològiques per a la planificació. Indicacions i ús de la informació
- Quantitat i qualitat d'os
- Espai mesiodistal. Problemàtica de l'incisiu lateral
- Valoració dels teixits tous. Necessitat d'empelts de teixit connectiu
- Seqüència de tractament quan es combina pròtesi sobre dents i pròtesis sobre implants
- Tipus de fèrules quirúrgiques. Nobelguid
- Regeneració tissular guiada. Indicacions i principis tècnics.
o En quin moment cal regenerar?, Amb quin tipus de membrana?
- Quan cal fer una elevació sinusal?, Quan es poden col·locar simultàniament els implants i quan no?, Amb quin tipus d'empelts?
- Implants en una o dues fases. Quan?

 

Col·locació dels implants
- Tipus d'incisions. Cirurgies sense colgajo. Principis de preservació de papil·la
- Posició mesiodistal
- Posició vestibulingual

- Posició apicocoronal
- Distància mínima entre implant i implant i entre implants i dents

 

Carrega immediata i implants immediats

- Quan és planteable la càrrega immediata des d'un punt de vista quirúrgic?
- Protocol per realitzar càrrega immediata: Estabilitat primària, torque d'inserció, longitud i diàmetre de l'implant, situació en l'arcada i antagonista
- Aspectes quirúrgics a tenir en compte al moment de plantejar-nos una càrrega immediata
- Col·locació d'implants immediats. Criteris clínics.

 

Aspectes protésics
- Utilització d'implants per a provisionals.

- Pròtesi provisional
- Presa d'impressions (connexió interna-connexió externa): Cubeta oberta-cubeta tancada, ferulizar o no, material d'impressió

 

Elecció de pilars.

  • Pilars cementats o cargolats.
  • Pròtesis ciment-cargolada
  • Cargolar a pilar o a implant.
  • Pilars de titani, de zirconio o sobrecolables.
  • Pilars mecanitzats o calcinables

 

Casos clínics sistematitzats pas a pas:
• unitaris anteriors cementats, unitaris anteriors cargolats, múltiples anteriors cementats, múltiples anteriors cargolats, unitaris posteriors cargolats, unitaris posteriors cementats, múltiples posteriors cargolats, múltiples posteriors cementats, arcades completes
Disseny d'estructures
Comunicació amb el laboratori
Connexió dent-implant. Quan és aconsellable o necessària?
Cementat de pròtesi cementades
Cargolat de pròtesis cargolades
Manteniment en pròtesi fixa sobre implants

PRÀCTIC
Dijous a la tarda, es realitzaran pràctiques de presa d'impressions amb implants de connexió interna i externa i amb cubeta oberta i tancada, utilitzant materials d'impressió subministrats per 3M-ESPE. Finalment, es confeccionarà una pròtesi provisional establint-se els principis a seguir quan es realitzi càrrega immediata (amb les corones Protemp i la resina Protemp de 3M-ESPE).

Material que ha de portar l'assistent a la pràctica

llapis
seda dental
Instrument plàstic per modelar composite
Peça de mà
Maduixa de desbastar per resina
Maduixa de tungstè fina per resina de peça de mà
Espàtula de ciment

Divendres, 5 de juny de 2020 de 09:30 a 20:00h
Dissabte, 6 de juny de 2020 de 09:00 a 14:00h

 

PART TEÒRICA
SOBREDENTADURES SOBRE IMPLANTS
Sobredentadures implantosoportades i implantomucosoportades
Planificació del tractament
Importància del muntatge de dents en cera
Biomecànica de les sobredentadures
Nombre d'implants
Localització dels implants
Quan optar per pròtesi fixa i quan per sobredentadura?
Presa d'impressions
Registres craneomaxil·lars i intermaxil·lars
Elecció del tipus d'ancoratge: Ferulizar o no ferulizar
Ancoratges axials (ancoratges de bola, Locator)
Avantatges i desavantatges
Indicacions
Particularitats en la seva manipulació
Escombris (Ackerman, Dolder, Hader)
Característiques de les escombris
Avantatges i desavantatges
Indicacions
Particularitats en la seva manipulació
Estructures de reforç de la sobredentadura
Muntatge de dents
Fixació d'ancoratges
Oclusió
Manteniment

COMPLICACIONS I MANTENIMENT EN PRÒTESI FIXA I PRÒTESI REMOVIBLE SOBRE IMPLANTS

Complicacions protèsiques

Manteniment en pròtesis fixa i removible sobre implants

Els nostres professors

Ernest Mallat Callís

Director/a


Veure Perfil

Juan Cadafalch Cabaní

Doctor
Veure Perfil

Àlex Urpí Garcia

Doctor
Veure Perfil

Leandro Gutmann

Doctor
Veure Perfil

Mazen Khoury

Doctor
Veure Perfil

Daniel Edelhoff

Doctor
Veure Perfil

Sergi Pedemonte Sarrias

Doctor
Veure Perfil

Carlos Baurier Salvans

Professor
Veure Perfil

Javier de Miguel Figuero

Doctor
Veure Perfil

Laura Khoury Ribas

Doctora
Veure Perfil

Inscriurem a la llista d'espera

Preu Soci: 5400€

Preu No Soci: 5900€

Lloc : Av. Josep Tarradellas 40

Cursos relacionats

13-12-2019

1 Any

13-12-2019

1 Any

06-07-2020

5 Dies