Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

Postgrau en Pròtesi 2020/2021

Director/a

Ernest Mallat Callís

Categoria

Postgraus

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

El Postgrau de Pròtesi té com a principal objectiu transmetre un protocol de treball clar, concís i amb un fonament clínic i científic per a cada tipus de pròtesi, tant fixa, com removible o sobre implants, fent especial èmfasi en l'oclusió, com a garant de l'estabilitat dels nostres tractaments. Tot això acompanyat amb l'estudi dels nous materials i la tecnologia més actual.

Programa

Dijous, 15 d'octubre de 2020 de 9:30h a 19:30h
Divendres, 16 d'octubre de 2020 de 9:00h a 19:00h

 

DIAGNÒSTIC I PLA DE TRACTAMENT

La primera visita

 • Historia clínica (aspectes rellevants)
 • Exploració intraoral
 • Models d'estudi i radiografies

Aspectes d'interès en la primera visita del pacient per a:

 • Pròtesi fixa
 • Pròtesi parcial removible
 • Pròtesi complerta
 • Pròtesi fixa sobre implants
 • Sobredentadures sobre implants
 • Problemes d'oclusió
 • Problemes d'ATM

Diagnòstic dels problemes estètics del sector anterior

 • Paràmetres estètics que ens orientaran en el diagnòstic
 • Com orientar el diagnòstic en els 4 escenaris possibles?
 • Importància de l'encerat diagnòstic i de la mascareta diagnòstica

Diagnòstic dels problemes funcionals del sector anterior

Diagnòstic diferencial dels desgastos dentaris

Restauració de dents endodonciats

 • Quins requisits mínims ha de reunir la dent a reconstruir?
 • Quan cal utilitzar pals?
 • Particularitats dels pals de fibra i dels materials per a la reconstrucció de monyons
 • Quins aspectes de la preparació de la dent són fonamentals per a la seva supervivència?
 • Amb quin ciment hem de cementar-los?
 • Com hem de preparar les superfícies dels diferents tipus de pals? Arenar? Silanizar? Primers?
 • Protocol de restauració de dents endodonciats amb adhesius de gravat total i amb adhesius autograbantes
 • Restauració de dents fisurats (cracked tooth syndrome)

Alternatives de tractament segons els diferents tipus d'edentacions parcial

Fotografia dental

 • Tècniques, trucs i consells per fer millors fotografies
 • Guia per a la realització de fotografia intra i extraoral

En el mòdul 1 es fa una exposició clara dels principis fonamentals que regeixen l'estètica bucal i que ens han de servir de guia per a determinar quines situacions requereixen tractament, quins casos no són susceptibles de ser tractats i quins objectius hem de perseguir quan realitzem una rehabilitació en un pacient. Òbviament, per a realitzar el correcte diagnòstic i establir l'adequat pla de tractament serà necessari seguir un procediment clar mitjançant una història clínica, una exploració clínica completa, models d'estudi, fotografies, radiografies i un encerat diagnòstic. Aquest encerat ens permetrà confeccionar una màscara diagnòstica per a poder vincular el resultat del tractament al pacient abans de tocar una sola dent. A partir de les dades obtingudes, podrem determinar quines dents es poden conservar i quins no, decidir els pilars a utilitzar i fins i tot determinar si és necessari reposar o no la o les dents absents. Es dedicarà especial atenció a la reconstrucció de les dents endodonciades, establint una pauta clara i molt actual del procediment clínic a seguir. L'última part d'aquest procés serà establir les diferents alternatives de tractament. Es mostraran casos clínics que il·lustrin el procés diagnòstic i de planificació de tractament que s'han exposat en els apartats previs.

Dilluns, 9 de novembre de 2020 de 09:30h a 19:30h
Dimarts, 10 de novembre de 2020 de 09:00 a 19:00h
Divendres, 11 de novembre de 2020 de 09:00 a 19:00h

 

PART TEÒRICA

 

OCLUSIÓ EN PRÒTESI FIXA


Oclusió terapèutica sobre la base de quatre pilars fonamentals:

 • Màxima intercuspidació
 • Relació cèntrica
 • Guia anterior
 • Absència de cop traumàtic

Màxima intercuspidació

 • Detalls relatius a la màxima intercuspidació que convé tenir presents
 • La importància d'utilitzar correctament el paper d'articular en l'ajust oclusal

Relació cèntrica

 • Quan cal prendre una relació cèntrica?
 • Per què hi ha que desprogramar?
 • Com es realitza un Jig de Lucia?
 • Com i quan es realitza un desprogramador de Kois?
 • Per què i com es pren un registre en posició retruida?

Guia anterior

 • Guia incisiva, guia canina i funció de grup
 • Regruix i sobremossegada. Com manejar-los adequadament?
 • Repercussió dels factors fixos de l'oclusió en la guia anterior (inclinació de la trajectòria condílea, moviment de Bennett, distància intercondílea)
 • Rehabilitació de les guies anteriors desgastades
 • Importància dels provisionals anteriors per incorporar en ells els factors fixos de l'oclusió
 • Ajust de l'oclusió en els provisionals anteriors
 • Com transferir la guia anterior de la pròtesi provisional a la definitiva?. Taula incisal individualitzada

Cop traumàtic

 • Cop traumàtic en dent no coronada. Clínica del cop traumàtic
 • Cop traumàtic en corones deficients. Protocol a seguir quan la guia anterior del pacient no és vàlida o no existeix

La importància dels materials en el manteniment de l'oclusió

 • Duresa dels diferents materials restauradors
 • Criteris a seguir per triar el material restaurador més idoni

Articuladores i muntatge en articulador

 • Tipus d'articuladors
 • Registres craneomaxil·lars i intermaxil·lars
 • Muntatge de models i ajust de l'articulador

Tallat selectiu

 • Quan està indicat realitzar un tallat selectiu?
 • Quins objectius de tractament es buscaran?
 • Com s'aconseguiran aquests objectius?
 • Protocol pas a pas de tallat selectiu en l'articulador
 • Com traslladar de forma predictible el tallat selectiu de l'articulador a la boca del pacient? Protocol clínic de treball

 

REHABILITACIÓ DELS CASOS AMB GRANS DESGASTOS ANTERIORS I POSTERIORS

 • L'augment de la dimensió vertical de l'oclusió com a eina de tractament dels casos de grans desgastos severs
 • Fonaments dels augments de la DVO
 • Importància de l'encerat diagnòstic i el mock-up
 • En quins casos hi ha que augmentar la dimensió vertical?
 • Quant cal augmentar la dimensió vertical?
 • En base a què decidim la nova dimensió vertical?
 • Quins factors limiten l'augment de la DVO?
 • Quin criteri determina el repartiment de l'augment de l'augment de la dimensió vertical entre l'arcada superior i la inferior?
 • Protocol clínic pas a pas per l'augment de la dimensió vertical

 

INTRODUCCIÓ A LA PATOLOGIA D' ATM MÉS FREQÜENT

 • Anatomia de l'ATM
 • Etiologia
 • Patologia més freqüent: Desplaçaments discals (reducibles i no reducibles) i Osteoartritis.
 • Diagnòstic
 • Exploració clínica. RMN
 • Tractament. Fèrula de Michigan.
 • Aportació de la fisioteràpia al tractament de la patologia d'ATM

 

PART PRÀCTICA


Les pràctiques es realitzaran el dimarts a la tarda i el dimecres a la tarda, per la qual cosa els assistents han de portar el dijous el material sol·licitat. La pràctica consistirà en:

 • Descripció de les parts constituents d'un articulador
 • Confecció d'un jig de Lucia
 • Ajust d'un Desprogramador de Kois
 • Registre amb arc facial
 • Presa de registres intermaxil·lars (relació cèntrica i protrusiva
 • Muntatge de models en articulador
 • Ajust de l'articulador (trajectòria condílea, angle de Bennett)
 • Individualització de la taula incisal
 • Anàlisi oclusal
 • Tallat selectiu
 • Exploració ATM

D'altra banda, l'alumne haurà de portar un desprogramador de Kois fabricat sobre un model de la boca de l'alumne i que el pot realitzar el mateix laboratori que fa la resina de les fèrules o la PPR (quan s'iniciï el Postgrau es manaran les característiques de fabricació del desprogramador de Kois). El desprogramador és una eina molt útil per a desprogramar, registrar la relació cèntrica o realitzar un tallat selectiu. És molt recomanable que visitar aquest link https://www.styleitaliano.org/finding-centric-relation-kois-deprogrammer/ en el qual es pot trobar una descripció molt detallada per a la seva fabricació i ajust. NO S'HA D'AJUSTAR PRÈVIAMENT. S'AJUSTARÀ EN EL POSTGRAU. NOMÉS HO HAN DE FABRICAR.

 

MATERIAL QUE HA D'APORTAR L'ALUMNE A LA PRÀCTICA

 • Articulador semiajustable (qualsevol dels següents: Dentatus, Quick-Màster, Artex, Bio-Art, SAM, Panadent)
 • Arc facial
 • Desprogramador de Kois
 • Models superior i inferior retallats de la seva pròpia boca sense muntar i sense zocalar buidats amb ESCAIOLA TIPUS IV
 • Pla infraorbitario (si ho precisa l' articulador)
 • 2 platines per al muntatge dels models
 • “T” per a facilitar el muntatge del model superior (si no porta taula de transferència)
 • Regla mil·limetrada flexible (almenys de 15cm), en aquells casos d'arcs facials que no introdueixen les branques en el conducte auditiu extern
 • Retolador de tinta indeleble
 • Tassa d'escaiola
 • Espàtula per a escaiola
 • Espàtula de ciment
 • Peça de mà
 • Fresa de gla per a escalabornar resina (de la peça de mà)
 • Paper articular 20 o 40 micres de dos colors (color blau i vermell)

En el mòdul 2 es descriuran les bases de l'oclusió, començant per la màxima intercuspidación, seguint amb el concepte actual de relació cèntrica allunyant-nos de les controvèrsies del passat, passant a relacions dinàmiques entre les dents anteriors i els posteriors i, finalment, incidint en la importància de l'absència de cop traumàtic. L'objectiu és mostrar l'estat actual de la qüestió emfatitzant les claus de l'oclusió, que són una bona guia anterior i l'absència de cop traumàtic. A continuació es mostraran tots els secrets dels registres i de l' articulador amb la finalitat de facilitar el muntatge de models en l' articulador. S'explicarà de manera clara i detallada tot el procés que se segueix quan s'han de realitzar tallats selectius, presentat aquelles situacions en les quals estarà indicat, quins objectius es perseguiran i la manera d'aconseguir-los.
S'abordaran els casos de desgastos en dents anteriors i es donarà una pauta clara de tractament responent les múltiples qüestions que es plantegen entorn a ells.
Es mostrarà un protocol clar i definit per a l'augment de la dimensió vertical d'oclusió en els casos de desgastos severs i es donarà resposta a preguntes fonamentals com quan cal augmentar la dimensió vertical?, quant cal augmentar la dimensió vertical?, de quina manera aconseguir-ho?, etc.
Sent la ATM un dels punts de suport de la mandíbula serà convenient recordar la seva anatomia així com la patologia més freqüent, per a orientar cap al tractament habitual.

Dilluns, 14 de desembre de 2020 de 09:30 a 19:30h
Dimarts, 15 de desembre de 2020 de 09:00 a 19:00h
Dimecres, 16 de desembre de 2020 de 09:00 a 14:00h

 

PART TEÒRICA

PRÒTESI PARCIAL REMOVIBLE I PRÒTESI MIXTA: CLÍNICA I DISSENY

Introducció

Estudi dels elements que integren la pròtesi parcial removible:

 • Connectors majors,
 • Connectors menors,
 • Retenedors directes,
 • Suports oclusales,
 • Retenedors indirectes,
 • Plans guia,
 • Bases protèsiques

Anàlisis dels models de diagnòstic: Paral·lelització

Preparació dels pilars en boca

Presa d'impressions definitives

Anàlisis del model definitiu i disseny de la pròtesi

Prova en boca de la pròtesi i ajust del colat

Presa de registres

Acabat i lliurament de la PPR. Manteniment.

Errors en la interpretació dels signes que poden aparèixer posteriorment (úlceres,..) i com resoldre correctament el problema

Reajustaments i depassats

Pròtesi mixta

 • Selecció d'ancoratges en pròtesi mixta
 • Principis de disseny en pròtesi mixta
 • Procediments clínics en pròtesi mixta

 

PART PRÀCTICA


Les pràctiques es realitzaran el dimarts al matí i a la tarda i en elles s'ensenyarà a dissenyar correctament la pròtesi parcial removible de les diferents classes de Kennedy així com a triar els diferents elements (connector major, retenedorsdirectes, etc.) en funció del tipus d'edentación i la biomecànica de la pròtesi.
Es realitzaran preparacions, en fantomes, de topalls oclusals, dobles topalls, plans guia, retenedors indirectes, odontoplasties i barres Kennedy.

 

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L'ALUMNE A LA PRÀCTICA

 • Llapis negre, llapis vermell i llapis blau
 • 4 Models de pacients parcialment desdentats i correctament zocalados: el primer d'una edentación a extrem lliure bilateral (classe I de Kennedy), el segon d'una edentación a extrem lliure unilateral (classe II de Kennedy), el tercer d'una edentación intercalar posterior uni o bilateral (classe III de Kennedy) i el quart d'una edentación intercalar anterior (classe IV de Kennedy)
En el mòdul 3 s'exposaran les línies mestres que dirigeixen el disseny de la pròtesi parcial amovible així com tots aquells factors que marcaran l'èxit del tractament dels nostres pacients. Es posarà  principalment èmfasi en les característiques de cada element de la pròtesi parcial amovible així com de les particularitats que es derivin de la biomecànica, això és, segons es tracti d'una pròtesi dentosoportada o d'una pròtesi amb suport mixt. Igualment, s'abordarà el  complex tema de la pròtesi mixta oferint una manera fàcil i senzilla per a triar el tipus d'anclatge segons el cas. Es mostrarà com amb quatre anclatges es poden resoldre tots els casos.
Se seguiran tots els passos en la fabricació d'una pròtesi parcial amovible fins a la seva col·locació en boca. Serà fonamental paralelitzar els models, ja que d'això es deriva el correcte disseny de la pròtesi i el seu futur èxit.
En la part pràctica s'ensenyarà a dissenyar pròtesis parcials amovibles amb l'ajuda del paralelitzador i es realitzaran preparacions en les dents pilars (topes oclusals, dobles topes, planells guia, retenidors indirectes, odontoplastias i barres Kennedy).

Dilluns, 11 de gener de 2021 de 09:30h a 19:30h
Dimarts, 12 de gener de 2021 de 09:00h a 20:00h
Dimecres, 13 de gener de 2021 de 09:00h a 19:00h

 

PART TEÒRICA

FASES CLÍNIQUES DE LA PRÒTESI FIXA

Tallat de dents pilars

 • Particularitats en el tallat per a corones de metalporcelana
 • Particularitats en el tallat per a corones totalment ceràmiques
 • Particularitats en el tallat de l'espatlla ceràmica

Maneig de l'espai pòntic amb els provisionals. Pòntics estètics

 • Com aconseguir pónticos estètics?
 • Maneig de l'espai pòntic en extracció recent
 • Maneig de l'espai pòntic en crestes cicatritzades
 • Maneig de l'espai pòntic en pèrdues de substància

Mètodes de retracció gingival

 • Tipus de fil retractor i instrumental accessori
 • Pastes de retracció
 • Quan col·locar fil retractor i quin tipus?

Presa d'impressions definitives

 • Quin és el material d'elecció per prendre impressions?
 • Com treure el màxim rendiment a les silicones d'addició?
 • Desinfecció d'impressions

Preparació de models i confecció de provisionals

Comunicació amb el laboratori: fotografies, esquemes, presencial. Transmissió de dades al laboratori

Presa del color (clínica i laboratori)

 • Diagnòstic del color,
 • Guies de colors i espectrofotòmetres,
 • Tècniques convencionals per a la presa del color

Prova de l'estructura en boca

 • Disseny d'estructures metàl·liques i d'òxid de zirconio
 • Prova del metall i de la pròtesi d'òxid de zirconio
 • Prova de la pròtesi acabada

Principis d'adhesió. Criteris en la selecció d'adhesius dentinaris

Detalls per a una correcta fotopolimerització

Cimentat definitiu. Particularitats del cimentat adhesiu

 • Quins ciments i per a quins casos?
 • Cimentat adhesiu en pròtesi ceràmica i metalceràmica
 • Preparació adequada de les diferents superfícies a cimentar.

 

PART PRÀCTICA


El dimarts a la tarda es dedicarà al tallat de peces anteriors i posteriors, preparant-les per a corones de recobriment complet i ponts, amb els diferents tipus de preparació marginal utilitzades tant en restauracions ceramometàliquescom en restauracions totalment de porcellana.
El dimecres a la tarda: Se seguirà amb el tallat fins a completar preparacions per a corones d'òxid de zirconi amb recobriment ceràmic, corones monolítiques de disilicato de liti, corones d'òxid de zirconi monolític i corones de metalporcelana. A més, es faran pràctiques amb materials d'impressió (Zhermack) sobre els models tallats el dia anterior i confecció de pròtesis provisionals amb resines bisacríliques i corones Protemp de 3M.

 

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L'ALUMNE A LA PRÀCTICA

 • Freser (l'aporta el Postgrau de Pròtesi)
 • Sonda periodontal milimetrada o regla

Dilluns, 8 de febrer de 2021 de 09:30 a 20:00h
Dimarts, 9 de febrer de 2021 de 09:00 a 20:00h

Dimecres, 10 de febrer de 2021 de 09:00 a 19:00h

 

PART TEÒRICA

FACETES DE PORCELLANA: PLANIFICACIÓ I PROCEDIMENT CLÍNIC
(Dr.Ermest Mallat Callís)

- Diagnòstic i planificació
Indicacions de les facetes de porcellana
Contraindicacions de les facetes de porcellana
Importància de l'encerat diagnòstic
Màscareta diagnòstica
- Elecció del tipus de porcellana: característiques i indicacions
Porcellana feldespàtica
Disilicat de liti
- Tallat de dents per a facetes de porcellana
Com decidir la profunditat del tallat?
Tallat de la cara vestibular
Tallat del marge incisal. Quin és el tipus de preparació incisal idònia?
Tallat de les cares proximals
Preparació marginal
Acabat i polit
Particularitats en el tallat
Tancament de diastemes
Dents amb obturacions prèvies
Tincions per tetraciclinas o altres tincions
Dents malposicionades
Dents anteroinferiors
Casos combinats de corones i facetes
Facetes en totes dues arcades
Facetes en premolars
Facetes palatines
- Presa d'impressions
Retracció gingival
Detalls de la presa d'impressions
- Presa del color
- Pròtesi provisional
Provisionals fixos
Provisionals amovibles en fèrula rígida de buit
- Prova de les facetes de porcellana. Pastes de prova
- Cimentat de les facettes
Preparació de les diferents superfícies a adherir
Elecció del ciment
Procediment clínic pas a pas del cimentat
- Casos clínics finalitzats

PRÒTESI COMPLETA (Dr.Salvador Gallardo Colchero)

La pròtesi completa mucosoportada es pot considerar la mare de la pròtesi rehabilitadora dels nostres dies. Encara que sembla que és un tractament en desús, en la pràctica continua sent una teràpia habitual en moltes clíniques i que si no tenim una sèrie de conceptes clars i no seguim un protocol meticulós ens pot implicar molts maldecaps. En aquesta xerrada desenvoluparem el pas a pas de la tècnica clínica i veurem els detalls de major interès per a aconseguir l'objectiu de l'èxit clínic.

TÈCNICA BOPT (Dr.Salvador Gallardo Colchero)

El nou concepte de preparacions sense marge tant per a dents com per a implants està canviant molt la manera d'entendre la relació entre les nostres restauracions protètiques i el teixit tou circumdant. Aquest nou concepte ens permet aconseguir major quantitat de teixit tou que ens assegura una major estabilitat a llarg termini minimitzant el risc de recessions gingivals i reabsorcions òssies de l'os periimplantari. En aquesta xerrada explicarem el per què d'aquests resultats i detallarem el concepte i la tècnica d'aquesta mena de preparacions.

PRÀCTIC
Dilluns tarda es realitzarà el tallat BOPT i es confeccionarà un provisional d'acord amb la tècnica BOPT.
Dimarts tarda es dedicarà al tallat d'un grup anterior i premolars per a facettes de porcellana prenent com a referència claus de silicona que s'hauran confeccionat abans d'iniciar el tallat.
Dimecres tarda es realitzarà el tallat per a facetes d'un grup anterior amb malposicions. Es confeccionaran provisionals amovibles per a facetes de porcellana en dents anteriors amb una fèrula rígida de buit i es cimentaràn dues facetes sobre els fantomes.

Material que ha de portar l'assistent a la pràctica
Freser del Postgrau
Llapis
Peça de mà
Instrument plàstic

El mòdul 5 estarà dedicat principalment a les facetes de porcellana. En primer lloc s'abordarà el diagnòstic i planificació dels casos clínics, fent especial incís en les indicacions, contraindicacions, els encerats diagnòstics i les màscares diagnòstiques de resina. Un punt important és l'elecció del modèl de porcellana, i per a això es detallaran les característiques i indicacions tant de les porcellanes feldespàtiques com del disilicat de liti. En la presa d'impressions s'explicarà la tècnica de manera detallada, per a passar a la presa del color i a la confecció de provisionals. Finalment, la fase de prova de les facetes i el cimentat amb tots els seus detalls.
Quant a la tècnica BOPT, el nou concepte de preparacions sense marge tant per a dents com per a implants està canviant molt la manera d'entendre la relació entre les nostres restauracions protètiques i el teixit tou circumdant. Aquest nou concepte ens permet aconseguir major quantitat de teixit tou que ens assegura una major estabilitat a llarg termini minimitzant el risc de recessions gingivals i reabsorcions òssies de l'os periimplantari. En aquesta xerrada explicarem el per què d'aquests resultats i detallarem el concepte i la tècnica d'aquesta mena de preparacions.
La pròtesi completa mucosoportada es pot considerar la mare de la pròtesi rehabilitadora dels nostres dies. Encara que sembla que és un tractament en desús, en la pràctica continua sent una teràpia d'habitual en moltes clíniques i que si no tenim una sèrie de conceptes clars i no seguim un protocol meticulós ens pot implicar molts maldecaps. En aquesta xerrada desenvoluparem el pas a pas de la tècnica clínica i veurem els detalls de major interès per a aconseguir l'objectiu de l'èxit clínic.

Dilluns, 8 de març de 2021 de 09:30 a 20:00h
Dimarts, 9 de març de 2021 de 09:00 a 19:00h

 


Incrustacions: Protocol clínic de treball

- Quan hem de fer una incrustació
- Onlay, overlay, veneerlay

-Reconstrucció prèvia o “build-*up”
- Preparació en dent vital i no vital
- Presa d'impressió i provisionalització
- Selecció del material: composite VS ceràmica
- Cementat: foto VS dual
- Ajust oclusal, acabat i polit

Allargament quirúrgic de corona
Concepte d'amplària biològica
Motius per realitzar allargaments quirúrgics de corona
Allargament coronari per raons restauradores
Allargament coronal per raons estètiques
Tècniques quirúrgiques

AÏLLAMENT ABSOLUT EN LA PRÀCTICA CLÍNICA DIARIA

Avantatges de l'aïllament absolut. Desavantatges?
Inconvenients i contraindicacions
Materials emprats
Dic de goma
Perforador
Arc portadiC
Grapes/clamps
Forceps portaclamps
Material addicional
Tècniques utilitzades i estratègies a seguir. Inversió del dic. Lligadures

PRÀCTIC
Dimarts matí i tarda, els assistents realitzaran pràctiques d'aïllament i, després preparacions per a incrustacions en fantomas, prendran impressions, fabricaran les incrustacions i les cimentarán.

El mòdul 6 se centrarà en les indicacions i protocol clínic de treball amb incrustacions de composite i ceràmica atenent a tots els detalls tant en el cas de onlays, overlays i veneerlays.
Es dedicarà una part del mòdul a l'aïllament absolut. A més, s'abordarà l'allargament coronari, tant per raons restauradores com per raons estètiques.
Es mostraran diversos casos clínics sistematitzats de pròtesis.

 Dilluns, 12 d'abril de 2021 de 09:30 a 20:00h
Dimarts, 13 d'abril de 2021 de 09:00 a 19:00h

 

PART TEÒRICA

 • Tipus de ceràmiques.
 • Òxid de zirconio i tipus d'òxid de zirconio
 • • Descripció de les propietats òptiques i mecàniques dels diferents tipus de ceràmiques
  • Indicacions de les diferents ceràmiques en funció de l'estètica i de la resistència mecànica
  • Descripció de les propietats òptiques i mecàniques dels diferents tipus de ceràmiques
  • Guia clínica per a la restauració estètica del sector anterior amb corones totalment ceràmiques. Planificació del tractament i selecció adequada dels materials
  • Sistemes CAD-CAM en Odontologia
  • Disseny d'estructures per metalceràmica en dents anteriors, dents posteriors, ponts i pròtesis sobre implants
  • Disseny d'estructures per a òxid de zirconio en dents anteriors, dents posteriors, ponts i pròtesis sobre implants
  • Selecció racional de l'aliatge metàl·lic en metalceràmica. Aspectes clínics que condicionen l'elecció
  • Planificació del tractament i selecció adequada dels materials
  • Procediments clínics en pròtesi totalment ceràmica i CAD-CAM
  • Guia clínica per a la restauració estètica del sector anterior amb corones totalment ceràmiques
  • Relació prostodoncista-tècnic de laboratori: Un treball en equip
  • Passos en la preparació dentaria i en el cementat dels diferents tipus de restauracions ceràmiques
  • Maneig clínic de les estructures d'òxid de zirconio
  • Anàlisi de les restauracions de zirconio fabricades amb sistemes CAD-CAM: Avantatges i com evitar complicacions
  • Futur immediat: Escàners intraorals i treball digital, nous materials restauradores i noves opcions de tractament
  • Flux en Pròtesi. Disseny del somriure
 • Casos clínics sistematitzats d'augment de la dimensió vertical, pròtesi mixta, pròtesi fixa, etc.En el mòdul 7 ens introduirem en un tema que no sol tractar-se habitualment, això és, com ha de ser el disseny tant de les còfies com de les estructures metàl·liques i d'òxid de zirconio, ja sigui per a pròtesi fixa convencional com implantosoportada. Fugint de les exposicions excessivament acadèmiques, s'ofereixen els criteris clínics d'elecció de l'aliatge metàl·lic en metalporcellana i que marquen la frontera entre l'èxit i fracàs de les nostres restauracions en metalporcellana. Es mostren, també, les conseqüències de no seguir adequadament aquests criteris.
  Per part seva, el Dr.Edelhoff, tractarà el tema de les restauracions totalment ceràmiques. Un principi fonamental en reemplaçar l'estructura dentària perduda és la restauració de la funció i l'estètica amb un mínim cost biològic. La introducció dels materials ceràmics sobre la base de sílice i les tècniques de cementat adhesiu han permès dissenys innovadors així com una excel·lent estètica per a les restauracions dentàries. La predictible adhesió a esmalt amb les tècniques adhesives ha millorat enormement la retenció d'aquestes restauracions permetent una major conservació de l'estructura dentària. Malgrat les millores constants tant en les propietats mecàniques com en les propietats òptiques, les vitroceràmiques estan limitades a restauracions unitàries i de forma més restringida a pròtesis parcials fixes en el sector anterior.
  Amb la introducció de la tecnologia CAD-CAM i els instruments d'escaneig intraoral són possibles altres modalitats de tractament, sobretot amb la utilització de les ceràmiques d'alta resistència com l'òxid de zirconi. Aquesta tecnologia ha permès afrontar el tractament en situacions de major exigència mecànica com és la confecció de pilars per a pròtesis sobre implants o la fabricació de ponts totalment ceràmics més llargs i fins i tot destinats als sectors posteriors. A més, la tecnologia CAD-CAM pot utilitzar-se per a la confecció de provisionals de llarga durada. Es mostraran els diferents sistemes CAD-CAM actuals.
  Una estètica predictible en la restauració definitiva precisa l'estreta col·laboració entre el clínic i el tècnic i una correcta planificació del tractament. El curs mostrarà els tractaments amb pròtesi totalment ceràmica, de manera detallada i pas a pas. La realització d'un encerat diagnòstic previ, l'estudi de les dents a preparar o el maneig dels teixits tous seran passos ineludibles. D'altra banda, els provisionals aportaran tota la informació relativa a l'oclusió així com bona part dels paràmetres estètics que permetran aconseguir uns resultats predictibles.

Dilluns,  10 de maig de 2021 de 09:30 a 20:00h
Dimarts, 11 de maig de 2021 de 09:00 a 20:00h

Dimecres, 12 de maig de 2021 de 09:00 a 14:00h

 

Aspectes tècnics
- Tipus d'implants: Segons la connexió, la forma o la superfície
- Plataformes modificades. Repercussió clínica
- Repercussió d'aquests aspectes en la osteointegració

Aspectes quirúrgics
Planificació del tractament.
- Qui planifica el tractament?,
- Com es planifica?
- Nombre mínim d'implants necessaris segons el cas
- Tècniques radiològiques per a la planificació. Indicacions i ús de la informació
- Quantitat i qualitat d'os
- Espai mesiodistal. Problemàtica de l'incisiu lateral
- Valoració dels teixits tous. Necessitat d'empelts de teixit connectiu
- Seqüència de tractament quan es combina pròtesi sobre dents i pròtesis sobre implants
- Tipus de fèrules quirúrgiques. Nobelguide
- Regeneració tissular guiada. Indicacions i principis tècnics.
En quin moment cal regenerar?, Amb quin tipus de membrana?
- Quan cal fer una elevació sinusal?, Quan es poden col·locar simultàniament els implants i quan no?, Amb quin tipus d'empelts?
- Implants en una o dues fases. Quan?

 

Col·locació dels implants
- Tipus d'incisions. Cirurgies sense penjol. Principis de preservació de papil·la
- Posició mesiodistal
- Posició vestibulingual

- Posició apicocoronal
- Distància mínima entre implant i implant i entre implants i dents

 

Carrega immediata i implants immediats

- Quan és planteable la càrrega immediata des d'un punt de vista quirúrgic?
- Protocol per realitzar càrrega immediata: Estabilitat primària, torque d'inserció, longitud i diàmetre de l'implant, situació en l'arcada i antagonista
- Aspectes quirúrgics a tenir en compte al moment de plantejar-nos una càrrega immediata
- Col·locació d'implants immediats. Criteris clínics.

 

Aspectes protésics
- Utilització d'implants per a provisionals.

- Pròtesi provisional
- Presa d'impressions (connexió interna-connexió externa): Cubeta oberta-cubeta tancada, ferulitzar o no, material d'impressió

 

Elecció de pilars.

 • Pilars cementats o cargolats.
 • Pròtesis de ciment-cargolada
 • Cargolar a pilar o a implant.
 • Pilars de titani, de zirconi o sobrecolables.
 • Pilars mecanitzats o calcinables

 

Casos clínics sistematitzats pas a pas:
• unitaris anteriors cementats, unitaris anteriors cargolats, múltiples anteriors cementats, múltiples anteriors cargolats, unitaris posteriors cargolats, unitaris posteriors cementats, múltiples posteriors cargolats, múltiples posteriors cementats, arcades complertes
Disseny d'estructures

Biomecànica i la seva repercusió sobre les complicacions

Oclusió en pròtesi fixa sobre implants

Comunicació amb el laboratori
Connexió dent-implant. Quan és aconsellable o necessària?
Cementat de pròtesi cementades
Cargolat de pròtesis cargolades
Manteniment en pròtesi fixa sobre implants

PRÀCTIC
Dimarts a la tarda, es realitzaran pràctiques de presa d'impressions amb implants de connexió interna i externa i amb cubeta oberta i tancada, utilitzant materials d'impressió subministrats per 3M-ESPE. Finalment, es confeccionarà una pròtesi provisional establint-se els principis a seguir quan es realitzi càrrega immediata (amb les corones Protemp i la resina Protemp de 3M-ESPE).

Material que ha de portar l'assistent a la pràctica

llapis
seda dental
Instrument plàstic per modelar composite
Peça de mà
Fresa de desbastar per resina
Fresa de tungstè fina per resina de peça de mà
Espàtula de ciment

El mòdul 8 se centrarà en la pròtesi fixa sobre implants, abordant tots els aspectes que són d'interès per al clínic, tant els tècnics com els quirúrgics o els protètics. Es farà especial èmfasi en el pla de tractament perquè bona part dels problemes en clínica es deuen a una mala planificació. És important que la implantologia sigui guiada pel protèsic i no pel cirurgià. Ens ocuparem de “preparar” els implants; això és, de procurar la seva inserció adequada en els 3 eixos de l'espai, establint quins són els factors fonamentals que cal respectar perquè la posició de l'implant es converteixi en un aliat i no en un problema estètic de difícil emmascarament i solució. Orientarem aquest apartat d' Implantologia analitzant primer el problema (l'absència dental) amb un enfocament diagnòstic; posteriorment dissenyarem un pla de tractament per a cadascun dels possibles diagnòstics i, finalment desenvoluparem el tractament en si, la manera de dur a terme aquest pla de tractament. Així mateix, diferenciarem entre absències unitàries i múltiples, implants immediats i diferits i càrrega o funció immediata i càrrega convencional i també ens referirem als diferents tipus d'implants que existeixen en el mercat i quin pot ser l'ideal segons cada situació clínica. Finalment, dins d'aquest apartat, desenvoluparem les diferents tècniques d'empelts i les diferents incisions i sutures que podem utilitzar en la cirurgia d'implants del sector anterior, fent èmfasi en el correcte maneig dels teixits tous periimplantaris. Es desenvoluparan tota una sèrie de temes importants que aniran marcant una pauta d'actuació clínica durant la fase quirúrgica i la fase protètica del tractament.

Divendres, 11 de juny de 2021 de 09:30 a 20:00h
Dissabte, 12 de juny de 2021 de 09:00 a 14:00h

 

PART TEÒRICA
SOBREDENTADURES SOBRE IMPLANTS
Sobredentadures implantosoportades i implantomucosoportades
Planificació del tractament
Importància del muntatge de dents en cera
Biomecànica de les sobredentadures
Nombre d'implants
Localització dels implants
Quan optar per pròtesi fixa i quan per sobredentadura?
Presa d'impressions
Registres craneomaxil·lars i intermaxil·lars
Elecció del tipus d'ancoratge: Ferulitzar o no ferulitzar
Anclatges axials (ancoratges de bola, Locator)
Avantatges i desavantatges
Indicacions
Particularitats en la seva manipulació
Barres (Ackerman, Dolder, Hader)
Característiques de les barres
Avantatges i desavantatges
Indicacions
Particularitats en la seva manipulació
Estructures de reforç de la sobredentadura
Muntatge de dents
Fixació d'anclatges
Oclusió
Manteniment

COMPLICACIONS I MANTENIMENT EN PRÒTESI FIXA I PRÒTESI REMOVIBLE SOBRE IMPLANTS

Complicacions protèsiques

Manteniment en pròtesis fixa i removible sobre implants

El mòdul 9 se centra en les sobredentadures sobre implants. És fonamental la biomecànica per a decidir el tipus d'anclatge i, en aquest sentit, ens trobarem amb situacions de suport exclusivament implantàri i amb situacions de suport mixta. En les sobredentadures sobre implants el disseny presenta una sèrie d'aspectes que és convenient tenir present ja que d'ells depèn la supervivència de la pròpia pròtesi. La biomecànica marca el comportament de la sobredentadura quan està sotmesa a funció i, per tant, serà un factor que determinarà el nombre d'implants a col·locar, el tipus d'anclatge a utilitzar i les característiques del mateix així com el propi muntatge de dents. A més, l'elecció del model  d'anclatge anirà estretament lligada a la determinació de ferulitzar o no els implants i del correcte disseny de les barres es derivarà una menor freqüència de complicacions en aquestes. Finalment, la reabsorció progressiva de la cresta òssia sota les sobredentadures implantomucosoportades afavoreix que aquestes es recolzin sobre els pilars i és la zona de la pròtesi que està ocupada pel sistema de pilars i anclatges la que presenta un menor gruix d'acrílic i, per tant, una baixa resistència.
A més, s'abordaran les possibles complicacions en pròtesis implantària, la manera de resoldre-les així com el manteniment adequat

Els nostres professors

Ernest Mallat Callís

Director/a


Veure Perfil

Juan Cadafalch Cabaní

Doctor
Veure Perfil

Àlex Urpí Garcia

Doctor
Veure Perfil

Leandro Gutmann

Doctor
Veure Perfil

Mazen Khoury

Doctor
Veure Perfil

Daniel Edelhoff

Doctor
Veure Perfil

Sergi Pedemonte Sarrias

Doctor
Veure Perfil

Carlos Baurier Salvans

Professor
Veure Perfil

Javier de Miguel Figuero

Doctor
Veure Perfil

Laura Khoury Ribas

Doctora
Veure Perfil

Inscriurem a la llista d'espera

Preu Soci: 5600€

Preu No Soci: 6100€

Lloc : Av. Josep Tarradellas 40

Cursos relacionats

27-05-2021

3 Dies

07-11-2020

1 Any

15-10-2021

8 Dies