Postgrau en Gestió Estratègica de la Clínica Dental

gener 2025 - juny 2025
Data
Gener 2025 a Juny 2025
9.30 a 13.30h / 9.30 a 19.30h
Durada
6 mesos
Preu

Soci FSCOE: 3500€

Col·legis i Entitats Amigues: 3705€

Altres: 3900€

Preu de Reserva de Plaça: 1000€

 

Places
15

POSTGRADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CLÍNICA DENTAL

Dirigir quiere decir conducir alguna cosa que está en movimiento hacia a una dirección determinada. Al tener una clínica dental, nos damos cuenta de que no es suficiente con tener los conocimientos adquiridos sobre la práctica de la odontología. Nos encontramos tomando decisiones sobre inversiones muy elevadas sin saber analizar si son rentables o no, hemos de gestionar el personal de la clínica sin saber nada de Recursos Humanos, ni de cómo funcionan las nóminas y teniendo un gestor que nos presenta los números de la clínica que no entendemos y todavía no sabemos sobre qué pagamos los impuestos. Además, la competencia nos hace tomar decisiones y no sabemos si las tomamos bien o no. 

 

Para dirigir bien nuestra clínica tenemos que definir una estrategia de negocio. En esta formación conoceremos cuáles son las variables para incidir en la marcha de la nuestra clínica, proporcionando todas las herramientas para entender el funcionamiento de las diferentes áreas de la clínica, analizar la información y tomar decisiones para gestionar tu clínica con éxito. El contenido del curso se basa en el estudio de casos reales que ilustran los contenidos teóricos del mismo.

Sr. Xavier Tremosa
Objectius
 • Adquirir els coneixements i les tècniques per a dur a terme una direcció estratègica de la clínica.

 • Conèixer la claus de la Generació de negoci en la clínica dental.

 • Definir l'organització interna de la clínica.

 • Dominar els aspectes més importants dels Recursos Humans.

 • Comprendre les finances i la fiscalitat de la clínica dental.

 • Coneixement de l'entorn legal.

 • Elaborar el Pla Estratègic de la teva clínica dental.

 • S'analitzarà la clínica com un model de negoci. S'aprofundirà en la importància estratègica de cadascuna de les àrees de la clínica.

PROGRAMA DEL POSTGRAU

17 de gener 2025 – 9.30 a 19:30h i 18 de gener 2025 – 9.30 a 13.30

Professors:
Xavier Tremosa
Víctor Lasierra

Analitzarem l'entorn canviant en el qual estem treballant com a professionals i coneixerem quines són les variables que incideixen en ell. També coneixerem els mecanismes que fan créixer el negoci de la clínica dental.

Contingut Teòric

INTRODUCCIÓ. LA CLÍNICA DENTAL, UN MODEL DE NEGOCI

Objectiu:

Aprofundirem en la proposta de valor que oferim al pacient, alhora que analitzarem qui és el nostre pacient i quin negoci ens genera. Coneixerem els clavis de la comunicació amb el pacient i de la fidelització a la nostra clínica.

LA GENERACIÓ DE NEGOCI

A l'el llarg de les sessions coneixerem i debatrem sobre qüestions com:

 • Sé el que em diferencia de les clíniques del meu entorn?
 • Conec a pacient i sigues quina activitat em genera?
 • Quina informació necessito demanar al meu sistema informàtic per a saber si la meva clínica va bé? I com la interpreto?
 • Quins indicadors haig de definir per a conèixer de manera ràpida com va la clínica?
 • Em comunico bé amb els meus pacients?
 • Quins canals de comunicació hauria d'utilitzar?
 • Com dirigir-me a la gent perquè vingui a la meva clínica?
 • Com fidelitzo als pacients una vegada estan dins de la clínica?

Contingut Pràctic

Es realitzarà un taller pràctic per a aprendre a definir la nostra proposta de valor, que és allò en què som bons i que ens diferencia de la competència. Cada assistent realitzarà aquest exercici sobre la seva pròpia clínica.

14 de febrer 2025 – 9.30 a 19:30h i 15 de febrer 2025 – 9.30 a 13.30

Professors:

Xavier Tremosa
Xavier Esteban

Objectiu:

Aprendre conceptes de màrqueting aplicables a la clínica dental i ser capaces d'elaborar un pla de màrqueting que ens ajudi a diferenciar-nos a través del valor. Aprendrem els elements per a comunicar la nostra proposta de valor als pacients actuals i als pacients potencials.

 

CONTINGUT TEÒRIC I PRÀCTIC

A través del mòdul anirem revisant tots els elements que componen un pla de màrqueting a través de la introducció de conceptes claus i amb una especial importància a l'aplicabilitat pràctica del nostre dia a dia.

 • Introducció al màrqueting
 • Màrqueting Analític
  • Anàlisi Interna
  • Anàlisi Externa
 • Establiment dels objectius de la clínica dental
 • Màrqueting Estratègic
  • Definició de producte & servei
  • El posicionament, un element clau
  • Definició del teu públic objectiu
 • Màrqueting Operatiu
  • El preu com a element clau de la teva clínica
  • Màrqueting Digital vs màrqueting analògic
  • Fidelització de pacients
  • KPIs i mesura dels resultats

Ens introduirem en les habilitats de comunicació amb el pacient a través d'un taller pràctic on tractarem els temes següents:

 • La comunicació amb el pacient
 • Els diferents tipus de comunicació
 • Analitzarem els diferents estils comunicatius
 • Coneixerem els instruments de la comunicació amb el pacient

21 de març 2025 – 9.30 a 19:30h i 22 de març 2025 – 9.30 a 13.30

Professors:
Xavier Tremosa
Carles Arderiu

Contingut Teòric

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

Objectiu:

La gestió del personal és el tema més complex de la clínica dental, i una bona gestió comença per una bona selecció, però també amb una bona gestió del personal quan està dins de l'organització. En aquest mòdul coneixerem les claus per a dur a terme una bona política de gestió dels recursos humans de la clinica.

També estudiarem com definir els procediments de treball de la clínica per a augmentar la seva eficàcia i com establir els elements de control i supervisió.

A nivell de Recursos Humans, coneixerem les disposicions laborals i els components de les nòmines i la seguretat social, aprofundirem en la figura i la relació amb la figura del fals autònom i les i els clavis per a a la gestió de l'equip humà, la seva motivació, la seva avaluació i la preparació de reunions efectives. També identificarem aquelles aliances que ens ajudin en el nostre dia a dia.

A nivell d'organització s'estudiaran les bases per a la definició i redacció de les funcions i responsabilitats del personal de la clínica i la redacció dels procediments de treball i els seus controls.

Al llarg de les sessions coneixerem i debatrem sobre qüestions com:

 • Com puc elaborar un bon procés de selecció de personal?
 • Com és negocia el sou? Com retribuir l'esforç de cadascun?
 • Com puc motivar al personal i tenir un equip cohesionat?
 • Com m'afecta la figura del fals autònom?
 • Què sé dels contractes laborals?
 • Quins aspectes del conveni m'afectin?
 • Quines aliances puc establir que m'ajudin a dirigir la clínica?
 • Com organitzo el meu equip de treball?
 • Quins procediments de treball haig de tenir en la meva clínica?
 • Com els puc definir de manera eficient? I com els controlo?

CONTINGUT PRÀCTIC

 • Treballarem sobre casos reals de gestió dels recursos humans de la clínica
 • Discutirem en grup les diverses situacions que es donen en les clíniques
 • Coneixerem les claus per a preparar reunions de treball efectives

25 d'abril 2025 – 9.30 a 19:30h i 26 d'abril 2025 – 9.30 a 13.30

Professors:
María Chico

CONTINGUT TEÒRIC

Objectiu:

Adquirir les competències per a liderar i gestionar persones i transformar la clínica en un espai amable que fidelitza als seus pacients oferint un ambient de benestar i harmonia. Pacificar les relacions entre el personal de la clínica millorant el seu sistema comunicatiu, guanyant flexibilitat i tolerància a l'hora de rebre o emetre missatges.

Al llarg de les sessions coneixerem i debatrem sobre qüestions com:

 • Lideratge conscient
 • Les competències d'un bon lideratge
 • El treball en equip i el correcte funcionament de la clínica
 • Atenció i fidelització del pacient
 • El model comunicatiu i la seva estratègia d'aplicació

CONTINGUT PRÀCTIC

Aquest mòdul comptarà amb una sessió pràctica sobre lideratge i gestió de conflictes en la clínica dental. L'alumne realitzarà una anàlisi dels procediments de treball de la seva clínica que serà revisada de manera privada i confidencial en sessions individuals en línia.

16 de maig 2025 – 9.30 a 19:30h i 17 de maig 2025 – 9.30 a 13.30

Professors:
Xavier Tremosa

Contingut Teòric

FINANCES I FISCALITAT

Temàtica:

Comprendre les finances de la clínica dental. com realitzar previsions i saber per què es paguen els impostos.

Coneixerem les claus de la generació de beneficis en la clínica dental i com evolucionen al llarg del temps. Estudiarem les formes de cobrament, l'efecte que tenen sobre els les nostres finances i la importància de la gestió de tresoreria. Hi ha un apartat especial de valoració de les inversions en la clínica dental. Ens introduirem en la fiscalitat de la clínica i sabrem sobre què es paguen els impostos. També coneixerem les claus per a augmentar el valor de la clínica.

Al llarg de les sessions coneixerem i debatrem qüestions com:

 • Com sigues quant guanyo?
 • Quin caràcter
 • Quines conseqüències té no saber el marge que tinc?
 • On estic perdent diners?
 • Com puc saber quin benefici em deixa cada especialitat?
 • Quins impostos paga la clínica i per què?
 • Si el meu gestor em diu que tinc beneficis, com és que tinc tan pocs diners en el compte corrent?
 • Puc fer previsions de l'evolució financera de la clínica?
 • Com augmentar el valor de la meva clínica?        

Contingut pràctic

 • Estudi i anàlisi del compte de resultats de la clínica
 • Anàlisi de les inversions a realitzar comparant les diferents opcions de compra i les diferents formes de finançament

6 de juny 2027 – 9.30 a 19:*30h
Professors:
Xavier Tremosa
Lara Pellicer

CONTINGUT TEÒRIC

Objectius:

Conèixer l'estructura jurídica de la clínica dental. Conèixer els drets i deures del pacient, definir les bones pràctiques i les seves conseqüències legals.

Temàtica:

Al llarg de la sessió estudiarem les diferents formes jurídiques sota les quals una clínica dental pot ser operativa, coneixerem les seves característiques i veurem qual interessa més en cada etapa (autònom o societat).

Ens introduirem en els racons de la Llei orgànica de Protecció de Dades, coneixerem el significat i la importància dels consentiments informats i els drets i deures del pacient i de la clínica i els diferents períodes de la custòdia de la informació clínica.

Al llarg de la sessió coneixerem i debatrem qüestions com:

 • Tinc una clínica. Què m'interessa més, ser autònom o societat?
 • Quan em convé canviar de l'una a l'altra?
 • Puc digitalitzar els arxius i destruir els de paper?
 • Què passa si un pacient menor va a la meva consulta i no ve acompanyat?
 • Puc enviar la història clínica d'un pacient per email?
 • Necessito consentiments per a tots els tractaments?
 • Poden ser generals o haver de ser específics?
 • Quina importància té el qüestionari de salut de primera visita?
 • Com haig d'actuar amb la informació clínica de pacients menors amb pares separats?

 

Aquest mòdul és totalment teòric però ser basa en l'anàlisi de casos reals.

7 de juny 2024 – 9.30 a 13:30h
Professors:
Xavier Tremosa

Contingut Teòric i Pràctic

Objectius:

Definir els basis per elaborar el pla estratègic de la clinica dental.

Temàtica:

Al llarg de la sessió s'estudiaran les bases de l'estratègia empresarial, revisant la informació obtinguda en els mòduls anteriors i encaixant-la d'una forma lògica i ordenada que serveixi de base per a prendre les decisions necessàries per a la clínica dental.

Al llarg del mòdul, coneixerem i debatrem qüestions com:

 • Com s'integren els coneixements adquirits sobre les diverses àrees de la clínica?
 • Què és important per a elaborar el Pla Estratègic?
 • Com elaborar el Pla estratègic perquè sigui coherent?
 • Com duc a terme les accions definides?
 • Quines eines tinc per a avaluar els resultats?

 • Sr. Xavier Tremosa i Balcells: Economista i Consultor de Clíniques Dentals. Màster en Direcció Financera. Màster Fiscalitat i Gestió Tributària. Més de 20 anys col·laborant amb el sector dental
 • Sra. Lara Pellicer Arroyo: Advocada. Consultora de LOPD d'hospitals i clíniques dentals. Vocal de la Secció de Dret de Tecnologies de la Informació, de Drets de Propietat Intel·lectual i de Drets d'Imatge de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
 • Sr. Carles Arderiu Meya: Economista i Consultor. Màster en Administració d'Empreses. Professor de Gestió Econòmica i Financera, Dret Laboral i Relacions Laborals.
 • Sr. Xavier Esteban Fradera: Llicenciat en Farmàcia. Consultor, Formador i coach de clíniques dentals. Diplomat en màrqueting. Certificat en Coaching per l'Escola Europea de Coaching. Professor de Màrqueting Dental en el Màster de Periodòncia de la UIC.
 • Sra. María Chico León: Psicoanalista i formadora. Formadora en Creació d'Equips de Treball, Lideratge i Gestió de conflictes.
 • Sr. Víctor Larrea: Enginyer en Telecomunicacions. Màster en Direcció d'Empreses i Postgrau en Direcció d'equips Comercials. Consultor d'estratègies i models de negoci amb més de 7 anys d'experiència.
Professors
 • Sr. Xavier Tremosa
 • Sr. Victor Lasierra
 • Sr. Xavier Esteban
 • Sra. María Chico
 • Sr. Carles Arderiu
 • Sra. Lara Pellicer
Sol·licitar Informació

HE LLEGIT I ACCEPTO L'AVÍS LEGAL I LA POLÍTICA DE PRIVACITAT *