Política de Contractació

Política de contractació

1. Àmbit d'aplicació

Les presents condicions generals de venda s'apliquen a qualsevol consulta o servei que s'efectuï en el lloc www.fscoe.org, d'ara endavant "el Lloc" de FUNDACIÓ PRIVADA SOCIETAT CATALANA D'ODONTOLOGIA I ESTOMATOLOGIA, d'ara endavant la *FSCOE, amb seu en Av. Josep Tarradellas, 40, 08029 Barcelona i amb NIF G-67104158, per l'adquisició de serveis (d'ara endavant els "Serveis").

 

La confirmació del servei per part del client comporta l'acceptació sense reserves de les presents condicions generals de contractació que prevalen sobre totes les versions anteriors o especificacions que emanin del client, incloent-hi l'intercanvi de correus electrònics. Les presents condicions poden ser modificades, per la qual cosa es recomana la lectura de les mateixes amb anterioritat a efectuar cada servei.

 

A l'efecte d'aquestes condicions generals de contractació, en allò referit a consumidors i usuaris, quan el Client actuï com a tal, s'entén per consumidor, les persones físiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

2. Serveis

2.1 Oferta de Serveis

Els serveis comercialitzats a través del portal d'internet es presenten de conformitat amb les recomanacions legals i del mode més precís possible.

 

Els mateixos, són serveis l'adquisició en línia dels quals està autoritzada.

 

Els serveis de serveis estan subjectes a la seva disponibilitat, de tal mode que si existeixen dificultats quant a la seva adquisició, la *FSCOE, es reserva expressament el dret d'informar de qualsevol altre servei en substitució de les mateixes característiques i valor.

 

2.2 Acceptació del servei

El servei és ferm per al client des del moment en què confirma la seva comanda. Per a la *FSCOE, a partir de la validació del pagament i la confirmació de la té en compte del servei.

3. Preu i pagament

3.1 Preu dels Serveis

Quan els Serveis comportin un preu aquest estarà indicat en euros i inclourà els impostos relacionats, entre ells, l'IVA, en cas que sigui aplicable, que si és el cas apareixerà detallat. La *FSCOE, es reserva a cada moment i unilateralment la modificació del preu dels serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per a garantir al client la certesa del preu dels seus serveis, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar el servei, tot això de conformitat amb la normativa d'aplicació.

 

3.2 Pagament

El pagament s'efectua en euros exclusivament, d'acord amb les formes especificades en cadascun dels serveis i pels següents mitjans de pagament:

 

Targeta de crèdit:

Es podrà utilitzar targeta de crèdit Visa i Mastercard. L'usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació:

 

a) Tipus de targeta,

b) Número de targeta,

c) Data de caducitat,

d) els 3 dígits de control de la part posterior de la targeta.

 

Els pagaments per targeta bancària són segurs gràcies a la plataforma de pagaments *Redsys emprada per a pagaments per *TPV per les entitats Bancàries *Servired i 4B. Aquesta solució permet al client efectuar les seves compres de Serveis amb total seguretat.

 

Les dades bancàries del client que realitzi el seu pagament mitjançant targeta bancària no seran conservats per la *FSCOE.

 

Transferència bancària: Mitjançant sistemes de transmissió íntegra a càrrec del client, en el qual la *FSCOE únicament accedirà al nom del client i número de compte bancària emissora. El client haurà d'abonar l'import corresponent mitjançant una transferència bancària al compte que designi la *FSCOE.

 

No s'entendrà realitzada cap reserva fins que no s'hagi efectuat el pagament i abonat en compte.

 

3.3 Facturació

El client comunicarà a la *FSCOE, el conjunt de dades necessàries per a l'emissió de la factura, així com el seu número d'IVA intracomunitari si fos necessari.

 

La forma i termini de facturació s'indicarà per a cada servei en concret.

4. Acció formativa

Dins dels Serveis oferts per la *FSCOE es troba la realització de cursos i postgraus.

En la fitxa individual de cada acció formativa s'informa de la seva modalitat “presencial” o “en línia”, preu, els materials en format físic que es lliuren, la disponibilitat de plataforma en línia per a l'estudi, si és el cas, temari, així com altres característiques rellevants i requisits per a la realització del curs.

A la finalització de l'acció formativa, i si se superen les proves d'avaluació establertes, l'alumne obtindrà una certificació expedida per la *FSCOE. En tot cas, tant en la informació del Lloc web per a cada acció formativa com en la informació proporcionada pel personal de la *FSCOE, s'indicarà en tot moment l'existència de possibles terminis específics per a la realització del curs o altres condicions d'avaluació, que poguessin condicionar l'obtenció de la titulació per l'alumne.

Així mateix, el personal docent posseeix competències exclusives sobre la superació o suspensió de les diferents proves i projectes plantejats als alumnes. En cap cas, el pagament de l'acció formativa comporta l'expedició i enviament del diploma acreditatiu, perquè això es troba supeditat al compliment de la totalitat dels requisits prèviament comunicats per la *FSCOE.

Els programes formatius que requerissin la realització d'un projecte o treball final, no es troben subjectes a un termini màxim de correcció per part dels directors del curs i, per tant, el personal docent.

5. Procés de compra o adquisició del Servei formatiu

La contractació d'una acció formativa es realitza mitjançant els següents passos:

1. Qualsevol usuari pot accedir a la informació i preus de cada acció formativa oferta en el Lloc web sense necessitat de registre o facilitar les seves dades. En tot cas serà aplicable el que es disposa en l'Avís Legal i Política de Privacitat del Lloc web.

2. Abans de realitzar una compra o reserva, l'usuari pot preguntar qualsevol dubte referent a manera gratuïta utilitzant el servei de xat, el formulari d'informació, contactant per telèfon o email indicats en la secció “Contacte” del Lloc web, acceptant prèviament la nostra Política de Privacitat.

3. Si s'ha decidit per formalitzar la seva reserva de plaça directament en línia, el client ha d'emplenar el formulari amb les dades marcades com a obligatoris. S'ha de seleccionar la forma de pagament i introduir les dades per al mateix segons la forma triada. Per a més informació, consultar l'apartat “Formes de Pagament” de les presents condicions.

4. Per a poder formalitzar el procés de compra, el client haurà de marcar la casella de “Accepto la Política de Contractació” que enllaça al present text. En marcar aquesta casella el client declara expressament haver llegit i comprès totes les estipulacions del contracte, acceptant-les sense reserves. El contracte quedarà formalitzat en el moment de la recepció de la sol·licitud per part de la *FSCOE.

5. En finalitzar el procés, la *FSCOE enviarà justificant de recepció per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Durant tot el procés de compra el client podrà resoldre qualsevol dubte a través de les dades de contacte que figuren en el nostre Lloc web. L'ús d'aquests canals per a la tramitació de la comanda no suposarà cap cost addicional per al client.

6. Dret de desistiment

El dret a desistir de la compra, només l'ostenta el client que tingui la condició de consumidor i usuari i contracti el servei a través de mitjans en línia.

 

S'entendrà per consumidor  o usuari les persones físiques que actuïn fos de la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

 

En la contractació en línia podrà desistir de la compra dins del termini de 14 dies naturals des de la data d'inscripció en el servei. Una vegada realitzat el desistiment la *FSCOE, podrà reemborsar-li el preu pagat pels serveis en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de desistiment, tenint en compte les taxes de cancel·lació.

 

Les taxes de cancel·lació d'inscripció a cursos, postgraus i activitats formatives de la *FSCOE són les següents:

 

-       Una vegada tramitada la inscripció, l'import de la reserva de plaça no és reemborsable.

 

-       Les anul·lacions d'inscripcions realitzades per l'usuari dins del termini dels 15 dies hàbils immediatament anteriors a l'inici del Curs no donaran dret a la devolució dels imports lliurats per l'usuari a la *FSCOE en concepte de pagament d'aquest curs, els quals quedaran en benefici de la *FSCOE en concepte de danys i perjudicis.

 

-       Les anul·lacions realitzades amb anterioritat als 15 dies hàbils immediatament anteriors a l'inici del Curs donaran dret a la devolució del 50% dels imports lliurats per l'usuari a la *FSCOE en concepte de pagament del curs, (exceptuant l'import de la reserva de plaça que no és reemborsable), quedant el 50% restant en benefici de la *FSCOE en concepte de danys i perjudicis.

 

-       Quan l'usuari desisteixi de la compra una vegada realitzada l'activitat o prestat el servei contractat, l'import del preu pagat no serà retornat.

 

-       Quan el servei contractat sigui la realització d'un curs en línia, no serà admissible el desistiment si l'usuari hagués accedit als materials o els hi hagués descarregat, ja que s'entendrà completament prestat el servei i consumat el contracte.

 

 

La formalització del dret de desistiment s'efectuarà a través d'un document que la *FSCOE posarà a la seva disposició aquí.

 

Per a exercir el dret a desistiment, l'usuari haurà d'enviar el formulari de retractació, degudament emplenat i signat, a info@fscoe.org.

 

 

7. Ús del lloc internet

7.1 Propietat intel·lectual

1. Tots els continguts que es mostren en aquesta Web i especialment, dissenys, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programari, sons, marques, logotips o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la *FSCOE, o bé de tercers que han autoritzat degudament el seu ús.

 

2. En cap cas l'accés a la Web i/o la seva utilització implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució, o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de la *FSCOE, o dels titulars corresponents.

 

3. No es podrà establir cap vincle a aquesta Web des de qualsevol altra Web sense previ i exprés consentiment de la *FSCOE.

 

7.2 Responsabilitat dels usuaris

La navegació pel Lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. La *FSCOE, no serà considerada responsable de les avaries, els errors o els virus informàtics que poguessin perjudicar la continuïtat d'accés al seu Lloc ni per les fallades de funcionament en l'equip informàtic dels usuaris que poguessin constatar-se arran d'un accés al Lloc. En conseqüència, no té l'obligació de reparar els danys directes o indirectes que poguessin derivar de l'ús, de l'accés al seu Lloc o de la descàrrega d'elements emmagatzemats en el lloc (imatges, textos, arxius de vídeo).

 

La *FSCOE, es reserva el dret a donar de baixa com a usuaris registrats del seu web, als qui falsegin dades o incompleixin les presents condicions de contractació.

 

8. Força major

Cap Part podrà ser considerada responsable de l'incompliment total o parcial de les seves obligacions si aquest incompliment es deu al cas fortuït o a l'esdeveniment d'un element considerat de força major com, per exemple, i sense que aquesta llista sigui limitativa, inundacions, incendis, tempestats, anul·lacions sobrevingudes, vagues de transport, vagues parcials o totals, o tancaments. La Part que s'hagi vist afectada per tals esdeveniments haurà d'informar l'altra part al més aviat possible i com a màxim en el termini dels cinc (5) dies laborals posteriors a l'esdeveniment d'aquest esdeveniment.

 

Les parts convenen que hauran de concertar-se al més aviat possible per a determinar juntes les modalitats d'execució del servei durant el període de vigència del cas de força major.

 

Si el període de força major fos superior a un (1) mes, la *FSCOE podria no fer efectiu el servei havent de reemborsar al client, arribat el cas, les quantitats pagades per aquest últim en concepte del servei en qüestió, sense dret a una altra quantitat en concepte de danys i perjudicis.

 

En la realització d'activitats formatives, la *FSCOE es reserva el dret a posposar o cancel·lar un curs si no hi ha suficients inscrits, o si els formadors, per causa major justificada no poguessin assistir.

 

Les cancel·lacions per la *FSCOE fins a 15 dies hàbils abans de l'inici del curs donaran dret a l'usuari a la devolució dels imports lliurats, sense cap possibilitat de cap mena d'indemnització.

 

9. Diversos

9.1. Prova:

D'exprés acord entre la *FSCOE, i el client, els correus electrònics donaran fe entre les parts, de la mateixa manera que els sistemes de registre automàtics utilitzats en el Lloc, en particular pel que fa a la naturalesa i a la data del servei.

 

9.2. Invalidesa parcial:

Si una o diverses estipulacions de les presents condicions generals de venda es consideren com no vàlides o són declarades com a tal en virtut d'una llei, un reglament o arran d'una decisió definitiva d'una jurisdicció competent, les altres estipulacions conservaran tota la seva vigència i el seu àmbit d'aplicació.

 

9.3. Absència de renúncia:

El fet que una de les parts no hagi exigit l'aplicació de qualsevol clàusula de les presents condicions generals de venda, ja sigui de manera permanent o temporal, no podrà en cap cas ser considerada com una renúncia dels drets d'aquesta Part, que emanen d'aquesta clàusula.

 

9.4. Modificació de les condicions generals de venda:

La *FSCOE, es reserva el dret de modificar les presents condicions generals de venda. Qualsevol nova versió d'aquestes últimes s'indicarà en el lloc.

 

La versió en línia en el Lloc en el moment de la realització del servei per part del client prevaldrà sobre qualsevol altra versió de les presents condicions generals de venda anterior.

 

9.5. Integritat del contracte:

Les presents condicions generals de venda i el resum de servei transmès al client formen un conjunt contractual i constitueixen la integritat de les relacions contractuals establertes entre les parts.

10. Dret aplicable / jurisdicció

Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o qüestió respecte del Lloc web o de les presents condicions legals seran resoltes davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. En cas que el client tingui la condició de Consumidor o Usuari d'acord amb les definicions del Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la resolució de tals possibles controvèrsies serà resoltes davant els Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

 

En cas que alguna de les estipulacions recollides en el contracte actual fos declarada nul·la o sense efecte, en tot o en part, per qualsevol tribunal o autoritat competent, les restants estipulacions conservaran la seva validesa, tret que les parts de mutu acord decideixin la terminació de l'acord. Els pactes, clàusules i condicions que integren el present document constitueixen l'expressió formal i definitiva de la declaració de voluntat de les parts, havent d'interpretar-se els uns pels altres atribuint als dubtosos el sentit que es derivi del conjunt de tots.